Fundusz seed capital

Poza uruchomieniem obiektu o funkcji inkubacyjnej w ramach niniejszego filaru zaplanowano także narzędzie finansowania przedsięwzięć w początkowej fazie rozwoju. Zadaniem Funduszu będzie wypełnienie powstałej luki poprzez utworzenie pomostu kapitałowego (upstream capital) i zwiększenie podaży obiecujących projektów dla inwestorów VC/PE.
Pozafinansowy charakter Funduszu będzie przejawiał się zaangażowaniem przedstawicieli wiodących instytucji z trójkąta Biznes – Nauka - Administracja. Będą oni świadczyli profesjonalne usługi z zakresu szeroko pojętego doradztwa biznesowego i inwestycyjnego. Pozwoli to na ocenę projektu na wielu płaszczyznach już w początkowych fazach rozwoju tj. proof of principle i proof of concept. Głównymi katalizatorami sieci będzie partner prywatny oraz InnoBaltica.