O InnoBaltica

Motto InnoBaltica:

'Moim najlepszym przyjacielem jest ten,
kto pozwala mi wydobyć to,
co we mnie najlepsze'

– Henry Ford

Konstrukcja i organizacja działań InnoBaltica, jako Centrum Innowacji, zakłada kompleksową organizację zasobów, niezbędnych naszym Klientom dla rozwinięcia innowacyjnego pomysłu, wśród których można wymienić:

 • infrastrukturę,
 • laboratorium,
 • inspiracje,
 • partnerów,
 • kompetencje,
 • ekspertyzę,
 • modelowanie biznesu,
 • kapitał,
 • zarządzanie projektem i
 • wsparcie wdrożeniowe.

InnoBaltica wspiera przedsiębiorców na każdym z etapów procesu innowacji. Działamy w sposób, który ma na celu maksymalne skrócenie czasu, jaki upływa od momentu wygenerowania pomysłu na innowacyjne rozwiązanie, do momentu jego komercjalizacji.

Model działania InnoBaltica opiera się na: informacji, komunikacji, relacjach i zaufaniu, których źródłem są:

 • partnerstwo kluczowych samorządów oraz uczelni regionalnych,
 • doświadczenie w animowaniu powiązań w środowisku innowacji, 
 • ‘know-who’ oraz ‘know-how’ pomagające budować łańcuch dostaw i kooperacji,
 • relacje partnerskie z instytucjami finansującymi innowacje oraz rozwijającymi instrumenty ich wsparcia (publiczne i prywatne), dotyczące współpracy w zakresie finansowania nowych rozwiązań wypracowanych z udziałem InnoBaltica,
 • kapitał seed i venture współpracujący przy komercjalizacji projektów innowacyjnych,
 • dostęp do doświadczonych ekspertów – dostarczycieli wysokospecjalistycznych usług o charakterze pro-rozwojowym,
 • wsparcie coachingowe dla organizacji, managerów, naukowców i zespołów projektowych.
Dotychczasowe działania InnoBaltica
 • połączenie przeszło 40 partnerów na potrzeby projektów komercyjnych,
 • zainicjowanie prac nad 5 z 7 propozycji inteligentnych specjalizacji pomorskich,
 • wsparcie w wygenerowaniu 5 nowych projektów biznesowych (od podstaw),
 • zabezpieczenie Partnerów seed i venture capital dla rozwijanych projektów,
 • wsparcie rozwoju gotowości aplikacyjnej 2 z 4 kluczowych dla Regionu projektów rozwoju dużej infrastruktury B+R, 
 • praca nad przekształceniem przekazanego budynku po wydziale UG w Dom Innowacji,
 • udział i koordynowanie projektu innowacyjnego na skalę światową, którego liderem jest Uniwersytet Gdański – komputerowa ocena bezpieczeństwa nanocząstek (7 Program Ramowy Unii Europejskiej),
 • Rozwinięcie ‘know-who’, 'know who' i 'known by whom', dzięki uruchomieniu i aktywności zespołu Agentów Innowacji (3 agentów w Pomorskiem i 1 w Brukseli),
 • pozycja kluczowego w Regionie Partnera wspierającego inicjatywy pilotażowe, np.:
  • ACCUS – pierwsza i jedyna instalowana w Europie platforma smart city w modelu open source,
  • PICTEC – pierwsza i jedyna w Polsce inicjatywa uruchomienia centrum doskonałości naukowej, pochodząca od i koordynowana przez biznes,
 • Skills Adventure – uruchomienie unikalnych programów kształcenia dla potrzeb rozwoju innowacji,
 • Link Klub – zainicjowanie i facylitacja społeczności nieformalnych spotkań biznesowych,
 • innoFOLK design – opracowanie katalogu modułowych rozwiązań dla infrastruktury turystycznej,
 • Członkostwo w Zespole Zarządzającym Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie Rozwoju Gospodarczego ‘Pomorski Port Kreatywności’,
 • inicjatywa uruchomienia Rady Innowacji, jako Porozumienia „IDEA – GO!”, czyli zaangażowanie kluczowych przedstawicieli polskich instytucji wsparcia i finansowania rozwoju innowacji oraz liderów życia gospodarczego we współdziałanie, w celu osiągnięcia wysokiego tempa reagowania na pojawiające się w gospodarce potrzeby rozwojowe.
Branże w obszarze działania Spółki

W zgodzie z  diagnozą potencjałów gospodarki regionalnej i metropolitalnej dokonaną przez Samorząd Województw i władze miast metropolii, wynikającą z analizy potencjału projektowego i badawczego wiodących ośrodków akademickich – wybrano następujące dziedziny gospodarki innowacyjnej jako obszary szczególnego zaangażowania spółki w realizację działań będących wyrazem miejskiej i regionalnej polityki gospodarczej (wszystkie wiążą się z ochroną środowiska):

 1. biotechnologia i medycyna;
 2. energetyka, budownictwo energetyczne plus;
 3. implementacja ICT, w tym „smart city”;
 4. gospodarcze wykorzystanie Bałtyku / gospodarka morska;
 5. nanotechnologia.

Obszary te podlegać będą walidacji w toku prac nad identyfikacją „Inteligentnej Specjalizacji” dla województwa pomorskiego – w procesie konsultacji społecznych zaplanowanych na rok 2013 i 2014. Są to także potencjalne obszary tematyczne dla tworzenia się powiązań klastrowych, w inkubacji których Spółka posiada kompetencje.