Inkubacja

W czym możemy pomóc?

Mamy świadomość, że istotnym czynnikiem dla czerpania zysków z nowych rozwiązań jest czas, jaki upływa od powstania pomysłu do wdrożenia, dlatego działamy w sposób, który ma na celu maksymalne skrócenie czasu, jaki upływa od momentu wygenerowania pomysłu na innowacyjne rozwiązanie, do momentu jego komercjalizacji. Zwiększenie tempa prac jest możliwe dzięki współdziałaniu z Partnerami wspierającymi rozwój innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym, a także - funduszami inwestycyjnymi.

Grupa docelowa

Działania realizowane w ramach trzeciego filara skierowane są w pierwszej kolejności do:

  • nauki (przestrzeń dla CTT i prowadzenia prac kreatywnych i grupowych przez studentów);
  • biznesu dojrzałego (miejsce prowadzenia działalności w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni);
  • start-up, spin-off, spin-out (możliwość łączenia pracy naukowej z prowadzeniem biznesu);
  • IOB (przestrzeń dla inkubacji).

W miarę możliwości, jakie opisane zostaną w szczegółowych opisach programów i działań w ramach dostępnych funduszy UE, spółka planuje skierowanie oferty także do osób indywidualnych (wynalazców).

Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości

Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (BWWiP) jest jedynym przedsięwzięciem strategicznym wpisanym do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego w wyniku konsultacji społecznych.
Przedsięwzięcie zaplanowano jako konkretną propozycję na rozwiązanie problemów wskazanych w diagnozie gospodarki regionu i metropolii w obszarze przedsiębiorczości i szkolnictwa wyższego.

Fundusz seed capital

Poza uruchomieniem obiektu o funkcji inkubacyjnej w ramach niniejszego filaru zaplanowano także narzędzie finansowania przedsięwzięć w początkowej fazie rozwoju. Zadaniem Funduszu będzie wypełnienie powstałej luki poprzez utworzenie pomostu kapitałowego (upstream capital) i zwiększenie podaży obiecujących projektów dla inwestorów VC/PE.
Pozafinansowy charakter Funduszu będzie przejawiał się zaangażowaniem przedstawicieli wiodących  instytucji z trójkąta Biznes – Nauka - Administracja. Będą oni świadczyli profesjonalne usługi z zakresu szeroko pojętego doradztwa biznesowego  i inwestycyjnego. Pozwoli to na ocenę projektu na wielu  płaszczyznach już w początkowych fazach rozwoju tj. proof of principle i proof of concept. Głównymi  katalizatorami sieci będzie partner prywatny oraz InnoBaltica.

Projekt BioEcoChem

W okresie od 01.09.2010 do 30.06.2015 realizowany był Projekt pn."Koordynacja i rozwój klastra BioEcoChem jako narzędzia wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze biotechnologii, chemii, ochrony środowiska i branż pokrewnych w Województwie Pomorskim".

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP.
Działania 1.5. Regionalna śieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałania 1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych

—1. Organizacja spotkan członków klastra poprzez stworzenie i rozwój grup branzowych (biotechnologia, chemia, ochrona środowiska itp.) i udział ekspertów w tych spotkaniach, w tym równiez z firm zagranicznych.
—2. Analiza istniejacych powiazań kooperacyjnych klastra pod kątem sumy sprzedaży poza obszar jego działania oraz ustalenia wspólnych potrzeb podmiotów wchodzacych w skład powiązania kooperacyjnego.
3—. Promocja członków klastra poprzez udział w różnych wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.
—4. Przygotowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczacych inicjatywy zwiazanej z niniejszym projektem.
——5. Zbieranie, mapowanie i katalogowanie informacji o potrzebach technologicznych firm i ofertach rozwiązań technologicznych jednostek naukowo-badawczych w zakresie biotechnologii, ochrony środowiska, chemii i branż pokrewnych.
—6. Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw poprzez organizację, doradztwo i wykonanie ekspertyz dotyczących własnosci intelektualnej, prawa finansowego, finansów i kwestii pokrewnych.
7. Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej klastra poprzez udział w międzynarodowych stowarzyszeniach oraz wydarzeniach i konferencjach. Wymienić należy tu następujace pozycje:
—A. Polska (BioForum Łódz, klaster biotech EIT+ Wrocław, Life Science Klaster Kraków).
—B. Europa (ScanBalt - międzynarodowe stowarzyszenie klastrów i instytucji biotech; park biotech BioCon Valley - Rostock-Greifswald, Niemcy; Tartu Biotechnology Park - Tartu-Tallin, Estonia; Medicon Valley, Malmoe-Lund-Kopenhaga; BioTurku, Turku, Finlandia).
—C. USA (BioConvention w Waszyngtonie, inicjatywa GIN - Global Innovation Network, Północna Karolina.)

                        

Projekt BioFarmKo

W okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r. realizowany był Projekt pn. „Koordynacja działania klastra BioFarmKo jako narzędzia wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze biotechnologii, farmacji i kosmetyków w Województwie Pomorskim”.

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP.
Działanie 1.5. Regionalna sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych

Przedmiotem projektu było utworzenie i koordynacja działania klastra BioFarmKo, jako narzędzia wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze biotechnologii, farmacji i kosmetyków w Województwie Pomorskim. Misją klastra było stworzenie sieci współpracy w ww. branżach, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału ludzkiego, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych. Ponadto, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze BioFarmKo oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. Dodatkowo także, łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji zasobów, w celu efektywnego wykorzystywania istniejących możliwości i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Główne działania podjęte w ramach realizacji projektu to:

  • wykonanie analizy potencjału klastra BioFarmKo w zakresie prac B+R, z uwzględnieniem integracyjnej, inspirującej i koordynującej roli infrastruktury naukowo-technologicznej Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej BioBaltica
  • uaktualnienie strategii rozwoju klastra BioFarmKo, z uwzględnieniem obecnej sytuacji wewnętrznej (powstanie BioBaltica i nowopowstałych firm biotechnologicznych w regionie i Polsce) i zewnętrznej (kryzys gospodarczy na świecie i implikacje dla rozwoju innowacyjnej biotechnologii)
  • wykonanie analizy spodziewanych efektów (tzw. impact assesment) wsparcia programu rozwoju klastra BioFarmKo ze środków publicznych
  • analiza możliwości rozbudowy klastra BioFarmKo w regionie pomorskim, do wielkości klastra kluczowego – kontynuacja Pomorskich Spotkań Biotechnologii, Farmacji i Kosmetyków z zaproszeniem dla MŚP z branży BioFarmKo z całego regionu pomorskiego (wykorzystanie analiz rynkowych BioBaltica do określenia potencjalnych nowych partnerów spoza listy sygnatariuszy listu intencyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie współpracy na rzecz rozwoju biotechnologii w województwie pomorskim)
  • nawiązanie i rozwijanie istniejących kontaktów krajowych i międzynarodowych z innymi inicjatywami klastrowymi, w zakresie biotechnologii i szeroko pojętej dziedziny nauk o życiu (life science): Polska (BioForum Łódź, klaster biotech ETI+ Wrocław, Life Science Klaster Kraków), Europa (ScanBalt – międzynarodowe stowarzyszenie klastrów i instytucji biotech, park biotech BioCon Valley, Rostock-Greifswald, Niemcy, Tartu Biotehnology Park – Tartu-Tallin, Estonia, Medicon Valley, Malmoe-Lumd-Kopenhaga, BioTurku, Turku, Finlandia), USA (udział w inicjatywie GIN - Global Innowation Network, Północna Karolina).