Zapytanie ofertowe - usługa coachingu biznesowego

InnoBaltica poszukuje Wykonawcy usługi dotyczącej świadczenia usługi coachingu biznesowego dla 3 Start-upów.
 
Efektem przeprowadzonych sesji coachingowych będzie zbudowanie kompetencji młodych firm w zakresie tworzenia profesjonalnych modeli biznesowych, przyczyniając się do wzrostu efektywności prac nad wdrożeniem projektów firm, zaprezentowaniem produktów wraz z modelem biznesu i dotychczasowymi efektami działania potencjalnym inwestorom.
 
Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty tradycyjnej na nazwisko Anna Marzec (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.marzec@innobaltica.eu
 
Termin składania ofert upływa 24.08.2015 r. o godzinie 15.00.
 
OFERTA

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.