Ruszył nabór wniosków w ramach działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Wnioski można składać do 10 marca br.  Termin rozstrzygnięcia to 30 września br.
 
Projekty w ramach konkursu ukierunkowane powinny być na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez: ​

1. Wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe),
 • kursy, szkolenia, warsztaty,
 • pomoc prawną,

2. Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,

3. Wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:

 • usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),
 • finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Minimalna wartość projektu to 1 000 000 zł.
 

Wnioskodawcą mogą być:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. IOB,
 4. Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 5. Instytucje rynku pracy,
 6. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 7. Przedsiębiorcy,
 8. Organizacje pozarządowe,
 9. Podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. 

Więcej informacji na stronie