Potencjał eksportowy woj. pomorskiego - analiza

InnoBaltica w ramach projektu INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania zleciła wykonanie opracowania:

Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim i badanie potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu
przedsiebiorstw ze szczególnym uwzglednieniem bran elektrycznoelektronicznej/ ICT, offshore/morskiej oraz farmaceutyczno-medycznokosmetycznej
wraz z opracowaniem dotyczacym możliwosci i sposobów podejmowania działan eksportowych na wybranych rynkach.

Przedstawiamy Państwu wyniki tej analizy, którą opracował Instytut Rozwoju z Sopotu:
Pełna analiza PDF
Wersja skrócona PDF

Opracowanie zrealizowane w ramach projektu „INNOpomorze – Innowacyjne Powiazania, IV edycja”, finansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiebiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Liderem jest Samorzad Województwa Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.