Ponowne rozeznanie cenowe - modele biznesowe i ocena potencjału

Ponownie prosimy o wycenę zamówienia, gdyż nie otrzymaliśmy wystarczającej ich liczby aby dopełnić warunku szacowania zamówienia.
 
InnoBaltica Sp. z o.o. przymierza się do ogłoszenia zamówienia na Opracowanie 15 modeli biznesowych i 15 ocen potencjału przedsięwzięć na potrzeby realizacji projektu pn. INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja, finansowanego z poddziałania 8.2.1. POKL.
 
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji.
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Opracowanie, będące przedmiotem zamówienia, w terminie do dnia 23 października 2015 r.
 
Termin nadsyłania szacowania: 19.08.2015 r. do godz. 15:00 na adres: a.marzec@innobaltica.eu

ROZEZNANIE

Proszę bardzo o podanie przewidywanej łącznej obejmującej całość zapytania ceny netto i brutto.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Anna Marzec, tel. 603 208 338, e-mail: a.marzec@innobaltica.eu