Nowość w InnoBaltica - Studia podyplomowe: Lider Innowacji

Studia podyplomowe: Lider Innowacji
Organizacja i fi
nansowanie projektów innowacyjnych
                                                       
 
 
 
 
 
Pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi: kreowania i rozwijania pomysłów biznesowych, zarządzania projektami innowacyjnymi, zarządzania zmianą, pozyskiwania i zarządzania środkami zewnętrznymi oraz komercjalizacji innowacji.
 
• Formuła warsztatowa • Aktywny udział uczestników
• Program opracowany we współpracy z praktykami biznesu
• Kreowanie rozwiązań na potrzeby zmieniającego się otoczenia
 
Zapraszamy: zarządzających przedsiębiorstwami (w tym: Start-upami), kierowników i pracowników jednostek naukowych oraz innych instytucji, działających
w obszarze:
 • kreowania innowacji
 • finansowania rozwoju
 • wdrażania zmian i zarządzania projektami innowacyjnymi
 • tworzenia i wdrażania strategii innowacji w organizacji
 • rozwoju produktów i usług

oraz inne osoby, pragnące podnieść kwalifikacje, w dziedzinie wykorzystania innowacji w rozwoju organizacji.

Korzyści dla Uczestnika

Zdobędziesz wiedzę opartą na wynikach badań naukowych oraz doświadczeniach praktyków biznesu, nabędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • nauczysz się generowania i rozwijania projektów innowacyjnych, budowania partnerstw i aliansów, myślenia strategicznego
 • pozyskasz metodologię generowania i rozwijania projektów o charakterze innowacyjnym wraz z konkretnymi możliwościami pozyskania finansowania zewnętrznego takich projektów
 • uzyskasz znajomość procedur obowiązujących przy składaniu wniosków
 • o finansowanie projektów do Funduszy UE oraz zasad dotyczących zarządzania projektami innowacyjnymi
 • nauczysz się, jak sprawnie zarządzać ryzykiem i zmianą
 • zbudujesz własny autorytet menedżerski.

Jako Uczestnik Studiów Podyplomowych „Lider Innowacji” otrzymasz także:

 • wsparcie InnoBaltica w nawiązaniu wartościowych kontaktów biznesowych
 • podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne w wersji papierowej i elektronicznej
 • Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Uniwersytet Gdański
 • Certyfikat Lidera Innowacji InnoBaltica Skills Adventure.

Terminy: Październik 2015 r. – Czerwiec 2016 r.

Miejsce: 

 • Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
 • InnoBaltica Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Dodatkowe informacje:
www.ekonom.ug.edu.pl 

ORGANIZATORZY
Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny)
InnoBaltica Sp. z o.o.

ZAJĘCIA
będą prowadzone w nowoczesnych salach dydaktycznych:

 • na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot
 • w siedzibie InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 (GPNT)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Program zajęć dydaktycznych składa się z następujących bloków tematycznych
(ma charakter ramowy i mogą w nim nastąpić niewielkie zmiany, również na podstawie sugestii uczestników):

Blok I. Innowacje i przedsiębiorstwo Innowacyjne
Istota i znaczenie innowacji dla konkurencyjności
Kreatywność
Innowacyjne przedsiębiorstwo
Leadership
Blok II. Zarządzanie zmianą i projektem innowacyjnym
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie projektem innowacyjnym
Brokering innowacji
Audyt innowacji
Blok III. System innowacji i polityka innowacyjna
Polityka innowacyjna UE
Polityka innowacyjna w Polsce
Narodowe i regionalne systemy innowacji
Instytucje systemu innowacyjnego
Współpraca z instytucjami sfery B+R
Blok IV. Finasowanie innowacji
Prywatne źródła finansowania innowacji (giełda, VC, BA, kredyt). Pozyskiwanie
Publiczne źródła finansowania innowacji (Fundusze strukturalne na innowacje w okresie 2014 – 2020. NCN, NCBR, PO , RPO). Pozyskiwanie
Blok V. Innowacyjny projekt biznesowy / strategia innowacji
Generowanie pomysłu i próbny wniosek
Prezentacja i przygotowanie prezentacji biznesowej

WYKŁADOWCY
Zajęcia będą prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców, praktyków i ekspertów, m.in.:

Prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel (UG)
Prof. Anna Zielińska –Głębocka (UG)
Dr Tomasz Brodzicki (UG)
Dr Anna Golejewska (UG)
Dr Barbara Kłusek – Wojciszke (UG)
Dr Joanna Kuczewska (UG)
Dr Urszula Mrzygłód (UG)
Pan Jarosław Pawłowski (InnoBaltica)
Pani Joanna Brzoskowska–Oberbek (InnoBaltica)

OPŁATY ZA STUDIA
Wpisowe: 

 • zgodne z systemem rekrutacji UG

Koszt studiów:

 • 6000 PLN w przypadku płatności jednorazowej (kwota brutto)
 • 6500 PLN w przypadku płatności w dwóch ratach, po 3250 zł za semestr

W cenę wliczone są materiały dydaktyczne i podręczniki.

RAMOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Zajęcia będą odbywały się przez 2 semestry, łącznie w ramach 11 dwudniowych (piątkowo-sobotnich) sesji po 13 godzin każda + oraz 3 sesji 3-dniowych (piątkowo-sobotnio-niedzielnych) – 22 godziny zajęć

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Do ukończenia studiów wymagany jest:

 1. Udział w 80% zajęć
 2. Aktywny udział w pracach grupowych
 3. Przygotowanie i obrona projektu ocenianego przez panel ekspertów.Przygotowanie i przedstawienie prac indywidualnych i grupowych będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę, jak i umiejętności.

Absolwenci uzyskują Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Certyfikat Lidera Innowacji InnoBaltica Skills Adventure.

ZASADY NABORU
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Rekrutacja trwać będzie do 9 października 2015 roku
Uprzejmie informujemy, że na kierunku obowiązuje limit miejsc.
Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2015 roku.
Harmonogram zajęć zostanie podany w połowie października.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
 • list motywacyjny
 • CV
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego.

REKRUTACJA
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe – IRK Uniwersytetu Gdańskiego
Strona: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web
 
Terminy i etapy rekrutacji: 5 czerwca – 9 października 2015 r.

 • rejestracja w IRK (od-do): 5 czerwca – 9 października
 • egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne – brak
 • dostarczenie dokumentów (dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o statusie studenta ostatniego roku studiów I lub II stopnia): w terminie 7 dni od daty dokonania rejestracji, nie później niż do dnia 16 października 2015 r.
 • ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: kontakt mailowy
 • dostarczenie dowodu wpłaty I raty: do 16 października 2015 roku (potwierdzenie przelewu drogą mailową).

W razie pytań, prosimy o kontakt z obsługą administracyjną Studiów:

Uniwersytet Gdański
mgr Anna Żebrowska, specjalista ds. administracji
tel.: +48 (58) 523 14 33
e-mail: admal@ug.edu.pl

InnoBaltica
Anna Marzec/Małgorzata Rzepka
tel.: +48 603-208-338
e-mail: a.marzec@innobaltica.eu / m.rzepka@innobaltica.eu